Ферезейци

Бит. 15:20. Старите жители на Палестина, които бяха се смесили с ханаанците, или те сами произхождаха от Ханаан. Те са живели в средата на Ханаан – Бит. 34:30; И.Н. 11:3, 17:15; Съд. 1:4-5, но някои от тях живяха на едната и на другата страна от Йордан, по планинските места, както и по полетата. На много места в Св. Писание, ханаанци и ферезейци се споменават като главните народности на страната, както във времето на Авраам и на Лот – Бит. 13:7. Някои остатъци от това племе съществуваха в Соломоново време, и той ги направи роби – 3Цар. 9:20-21. Виж Ханаанци.