Фисон

Една от четирите реки, които напояваха Рая – Бит. 2:11, която течеше през Евилатската земя, където се добиваше превъзходно злато. Както Едемската градина, местоположението ѝ точно не се знае. Виж Едем и Ефрат.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.