Гесен

I. Името на една област в Египет, където се населили израилтяните по времето на Йосиф. Тази земя може да се е намирала на изток от Пелусийския клон на Нил, по посока на Арабия. Виж Египет. Изглежда, че Гесен се е простирал чак до Нил – Из. 1:22, 2:3, защото в Египет юдеите яли риба изобилно – Чис. 11:5, и защото лесно напоявали земята си – Вт. 11:10. Гесенската земя е била близо до столицата на Египет, до Илиопол и до Рамесийската земя – Бит. 45:10, 47:11, Из 812гл. За нея се казва, че е най-благоприятната част на Египет за скотовъдство – Бит. 46:34, и някога е била по-добре напоявана и по-плодовита от колкото е сега. В Египет юдеите много се обогатили и размножили – Бит. 47:27. Там те претърпели и големи страдания, но Господ пак не ги забравил – Из. 8:22, 9:26. Много египтяни обитавали между тях.

II. Град с околните на него места в Юдовите планини – И.Н. 10:41, 11:16, 15:51.