Гирсон

Най-големият син на Левий и началник на един от трите рода на Левитското племе – Бит. 46:11; Из. 6:16. Гирсоновите потомци разполагали стан в пустинята на запад от скинията, и пренасяли завесите на скинията и другите и части от място на място – Чис. 3:17,25, 4:24-28, 38-41, 10:17. В Ханаанската земя на тях им били дадени тринадесет града – И.Н. 21:6; 1Лет. 6:62,71.