Гриф

Вероятно “Осифраж” – косто-трошител, на еврейски “Перес” – трошител. Нечиста птица от рода на орлите – Лев. 11:13, Вт. 14:12. Планинска птица като орелопиляка от Алпите, който троши костите на дивите кози, които лови по стръмнините.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.