Гриф

Вероятно “Осифраж” – косто-трошител, на еврейски “Перес” – трошител. Нечиста птица от рода на орлите – Лев. 11:13, Вт. 14:12. Планинска птица като орелопиляка от Алпите, който троши костите на дивите кози, които лови по стръмнините.