Грозде

Гроздето в Палестина било едро и вкусно – Чис. 13:24. Освен закона, който забранява на юдеите да берат до три години плодовете от дърветата след като били посадени, друг закон им заповядвал да не обират повторно лозята си, но да оставят остатъка на сиромасите и чужденците – Лев. 19:10,23. Според друг закон, на пътник се е разрешавало да влезе в чуждо лозе и да яде грозде на корем, но навън да не изнася – Вт. 23:24. Навсякъде в Писанията намираме доказателства за човеколюбието, което отличава Мойсеевия закон. Лозе с обрано грозде в Писанието често символизира запустяване – Ис. 17:6, 24:13; Авд. 5ст. Виж Лоза.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.