Хет (ужас)

Син на Ханаан, от Хамовото поколение и прародител на хетейците – Бит. 10:15, 23:3-20, 25:10, 27:46, 49:32; 1Лет. 1:13. Виж Хетейци.