Хетейци

Потомци на Хет – Бит. 10:15, едно Ханаанско племе, което обитавало около Хеврон, по времето на Авраам – Бит. 15:20, 23гл. (виж Ханаанци), и което било подчинено през времето на израилското нашествие – Из. 3:8; И.Н. 3:10. Хетейците, обаче, не били съвсем изтребени, Урия бил хетеец – 2Цар. 11:3; между поданиците на Соломон имало и хетейци – 3Цар. 9:20; четем за „Хетейски царе” на юг – 3Цар. 10:29; 4Цар. 7:6. Хетейците са били известни по име до след завръщането на юдеите от плена – Езд. 9:1.