Християни

За пръв път в Антиохия с това име разпознавали онези, които вярвали в Исус, че той е Месия, (42г. след Р.Х.) – Д.А. 11:26. Вижда се, че антиохийците, давали това име на Исус Христовите ученици за отличие, а не за присмех. Самите ученици, са се наричали помежду си „братя”, „верни”, „светии”, „вярващи”, а езичниците, са ги наричали назореи и галилеяни. Само онзи е истински християнин, който сърдечно приема Христос за свой учител, пътеводител и господар, за източник на живот, сила и радост, за свой единствен Избавител от греха и от ада, за свой Господ и Бог. Само онези, които справедливо носят Христовото име и подражават Христовият пример, ще участват накрая в неговата слава.