Яхин (Бог ще утвърди)

Името на десния меден стълб в притвора на Соломоновия храм – 3Цар. 7:21. Виж Воаз.