Яребица

Една добре позната птица, от която три вида се срещат в Палестина. Сауловото преследване на Давид, е сравнено с преследването на яребица в планините – 1Цар. 26:20. Това може да се изтълкува с един обичай на аравийците, които като виждали, че тази птица изнемощява, когато се подгонва няколко пъти един след друг, най-накрая се спускали внезапно върху нея, и я удряли с тоягата си. Значението в Ер. 17:11: „Каквато е яребицата, която събира пиленца, които не е измътила”, е че тя изгубва труда си, защото малките птици като се излюпят я напускат.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.