Ящер

От родът на гадовете – Лев. 11:30. Според Мойсеевият закон ящерът и ящерицата са нечисти.