Ииуй

I. Син на Анания, пророк, изпращан с послания от Бога до Вааса, Израилевия цар, и много години по-късно до Йосафат, Юдовия цар – 3Цар. 16:1-7; 2Лет. 19:1-3, 20:34.

II. Син на Йосафат и Намесиев внук – 3Цар. 19:16 и 4Цар. 9:2, водач на Йорамовата войска. Той убил господаря си, и се възкачил на Израилевия престол, (884г. преди Р.Х.). Царувал двадесет и осем години. За живота му прочетете в 3Цар. 19:16,17; 4Цар. 9гл. Той изпълнил божественото предопределение, като изтребил семейството на нечестивия Ахаав, и като погубил служителите на Ваал, и множество други Ахаавови приятели. Сърцето му, обаче, не било чисто пред Господа. Сирийците превзели източния предел на царството му, и династията му съвсем се прекратила в четвъртия пояс.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.