Ила

I. Долът, в който Давид уби Голиат – 1Цар.17:2,3,19. Този дол, трябва да е бил около единадесет мили на югозапад от Ерусалим.

II. Син и наследник на Вааса, Израилския цар, (926г. преди Р.Х.). След като царувал две години, той бил убит в пиянство, от един свой чиновник, Зимрий, който го наследил като цар. Зимрий погубил целия дом на Вааса, според пророчеството на пророк Ииуй – 3Цар. 16:6-10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.