Йонан

Син на Кария, един от първите пълководци на евреите след разрушението на Ерусалим, (588г. преди Р.Х). Той призна властта на Годолия, напразно го предизвести против съзаклятието на Исмаил, и отмъсти за убийството му, но по-късно заведе останалите от народа в Египет, без да се съобразява с възраженията на Еремия, който, като не можа да го възпре от бунтовното и идолопоклонническото му поведение, изрече божествени наказания, които не след дълго се изпълниха – 4Цар. 25:23-26; Ер. 4044гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.