Исус Навин

Виден водач на евреите, и наследник на Мойсей. Отначало името му е Осия – Чис. 13:8,16. Исус Навин преведе израилтяните през Йордан, и завзе Обещаната земя; победи ханаанците, и раздели земята им между Еврейските племена. Той пръв се споменава като предводител на Израил, срещу амаличаните в Рафидим – Из. 17:8-16. Виж и Чис. 14:6. При прехода по Йордан, той беше на осемдесет и четири години; след това, бе употребен още двадесет и шест години в същата служба, и тогава стана съдия, и съдеше Израил в Таманат-сахар, където и умря, в 1426г. преди Р.Х. Голямото свикване на израилтяните в Сихем, за пореден път, тържественото му слово към тях, и подновяването на завета им с Бога, са достойно дело за края на един угоден на Бога живот. Той е служил на Господ с чудесна верност. Никога, никой човек не е бил очевидец на повече и по-големи чудеса от него; и по много работи през живота си, той прилича на великият “Военачалник на силата Господня”, който въвежда людете си в истинската Обещана земя.

Книгата на Исус Навин, съдържа историята на всичките тези събития, и е написана вероятно от Исус Навин, или под негово ръководство, (1427г. преди Р.Х.). Разбира се 24:27-33, е прибавено по-късно от друга ръка, но и това е станало по вдъхновението на Духа – 2Тим. 3:16.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.