Юбилей

Еврейски целогодишен празник, който се празнуваше веднъж на всеки петдесет години, и следователно, който винаги се падаше след изтичането на седем годишни седмици, или седем пъти по седем години – Лев. 25:10. Името му юбилей, тръбене или течене, означава радостните тръбни звънове, с които се прогласяваше настъпването му. През тази година никой не сееше и не жънеше, но всички се задоволяваха със самораслите плодове на земята и дърветата. Всеки ставаше отново стопанин на наследието си, било то продадено, заложено, или отчуждено по друг начин; и евреите в робство, от всяко състояние, се освобождаваха, и мъже и жени и деца – Лев. 25гл. През първите девет дена се провеждаха празненства, през които никой не работеше, и всеки носеше венец на главата си. На десетия ден, който беше ден за всеобщо умилостивение, съветът даваше заповед на тръбачите да затръбят, и на часа робите се обявяваха за свободни, и земите се връщаха на наследствените им притежатели. Този закон имаше добрата цел да покровителствува сиромасите от имотните, и да не оставя тези последните да утесняват първите, или да усвояват всичките им земи чрез изкупване, залагане, или похищение, да прекратява умножаването на домовете; и да не позволява робите, заедно с жените и децата им, да остават завинаги в робство. Той служеше, да поддържа равенство между еврейските семейства, да увековечава разделението на земите и домородствата, според първоначалните племена, и да дава възможност на всяко домородство, да се записва според родословието си. По този начин, още на евреите се напомняше, че Йеова е великият Притежател и Разпоредител на всички неща, а те са негови пришелци. „Земята е моя; защото вие сте чужденци и пришелци при мене” – Лев. 25:23. И тези думи, бяха винаги в ума на евреите, и на живеещите между тях чужденци; защото всяка продан на земя, се смяташе съразмерно с числото на годините от продажбата до юбилея. От Исая ясно се разбира, че благостите на този преимуществен и важен празник, предизобразяваха евангелската благодат – Ис. 61:1-2; Лк. 4:17-21.

За още едно подобно учреждение вижте Съботна година.