Юлий

Стотник от Августовия полк, комуто Фест, управителя на Юдея, предаде Павел, за да го заведе в Рим. Юлий се отнасяше човеколюбиво с Павел. Позволи му да посети приятелите си в Сидон, а по-късно избави апостола от злонамерените войници – Д.А. 27гл.