Жаба

Едно добре познато земноводно животно, прочуто като една от десетте Египетски язви – Из. 8:1-14. Според Св. Писания магьосниците, с баенията си извели и те жаби по Египетската земя, но понеже те не могат да изпъдят жабите, то явно е, че и появяването на жаби чрез тях е само привидно. Жабите изведени от Мойсей навлизат навсякъде: в леглата на египтяните, в пещите им, и навред по къщите им.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.