Желязо

Желязото е известно на първите хора – Бит. 4:22. Мойсей също споменава за него. Той прави сравнение между робството на израилтяните в Египет и желязна пещ, или пещ за топене на желязо, и споменава за железни руди в Ханаан – Вт. 3:11, 4:20, 8:9. Много различни сечива и инструменти са правени в древни дни от желязо. Големи количества желязо са приготвени за направата на храма – 1Лет. 29:2,7. „Желязо“ се употребява преносно за да означи и поясни робството, силата, упорството, великодушието и страданията – Вт. 28:48; Йов 40:18; Ис. 48:4; Ер. 1:18; Ез. 22:18, 20гл.; Дан. 2:33. „Желязо остри желязо, и човек остри лицето на приятеля си“ – Пр. 27:17, говори премъдрия Соломон; а това ще рече, че когато сме пред лицето на приятел ние имаме повече увереност и упование. Господ плаши непризнателните и вероломните, че ще направи небето от мед и земята от желязо, т. е. че ще направи земята пуста и ще пресуши дъждовете. Железните колесници са колесници въоръжени с железни копия и коси. Виж. Колесници.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.