Живот

Животът в Св. Писание е представен или като естествен – Бит. 3:17, или като духовен – Рим. 8:6, или вечен – свято и блажено безсмъртие – Йн. 3:36; Рим. 6:23. Христос е Създателят на естествения живот – Кол. 1:16, както и на духовния и вечния живот – Йн. 14:6, 6:47. Той душата си полага, за да купи живота, и даром го дава на людете си – Йн. 10:11,28. Той е източникът на духовния им живот на земята – Гал. 2:20; ще ги възкреси в последния ден, и ще ги направи вечни участници на своя си живот – Йн. 11:25, 14:19.