Каат

Левиев син – Бит. 46:11, отец на Каатовците, които бяха отредени да носят ковчега на завета и свещените съдове на скинията през скитанията на Израил из пустинята – Из. 6:16-24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.