Кана

I. Един поток, който делеше земята на ефремците от земята на Манасийното племе, и се втичаше в Средиземно море на север от Йопа – И.Н. 16:8.

II. Град на Асировото племе, близо до Тир – И.Н. 19:24,28.

III. Родното място на Натанаил. Градът, в който нашия Господ направи първото си чудо, и от който наскоро след това изпрати едно чудесно изцеление на сина на един царски чиновник в Капернаум – Йн. 2:1-11, 4:46-54, 21:2. Той се наричал Кана Галилейска, и бил около 7 мили на север от Назарет. Днес Кана е в развалини.