Касия

Кората на едно благовонно дърво, която се употребява за една от съставните части на маслото за свято помазание – Из. 30:24; Пс. 45:8 и Ез. 27:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.