Касия

Кората на едно благовонно дърво, която се употребява за една от съставните части на маслото за свято помазание – Из. 30:24; Пс. 45:8 и Ез. 27:19.