Кисон

Един поток, който извира от Езраелското поле, близо до полите на Таворската планина. Сегашното му название е Мукута. Като премине през голямото поле и събере водите на по-малките поточета, тече надолу покрай подножието на Кармил, и се втича в Средиземно море, на едно малко разстояние на юг от Акхо (Птолемаида). Водите, които се втичат в него от Кармил, виж Кармил II, го правят непресъхващ поток през всичките времена на годината за седем мили от устието му. Цялата източна част на коритото му, която минава през едно поле, пресъхва лете, но пак през зимата и след обилни дъждове, се изпълва понякога от големи и бързи порои. Както някога войската на Сисар се удави в този поток – Съд. 4:13, 5:21, така той завлече и арабите, които бягаха от французите след битката при Тавор, на 18 април 1799 г.