Китийци

Потомци на Яван, син Яфетов. Китим се е наричала земята, която те населявали – Бит. 10:4. С Китим старовременните са обозначавали най-напред остров Кипър, а после други острови и някои земи близки до Средиземно море, както напр. Македония – Дан. 11:30, и Рим – Чис. 24:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.