Комар

Едно дребно крилато насекомо, познато на всички – Мт. 23:24, “комарът прецеждате, а камилата поглъщате”. Юдеите имали обичай да си прецеждат виното, от страх да не изпият някое насекомо забранено от закона като нечисто – Лев. 11:23, и Исус Христос им казал: „вие сте толкова суеверни, че се пазите да не сторите някой малък грях, а немарите за големите грехове“.