Комар

Едно дребно крилато насекомо, познато на всички – Мт. 23:24, “комарът прецеждате, а камилата поглъщате”. Юдеите имали обичай да си прецеждат виното, от страх да не изпият някое насекомо забранено от закона като нечисто – Лев. 11:23, и Исус Христос им казал: „вие сте толкова суеверни, че се пазите да не сторите някой малък грях, а немарите за големите грехове“.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.