Коринтяни (1-во и 2-ро послание до Коринтяните)

Послание I. Това послание е писано от ап. Павел в Ефес, около 57 години след Р.Х., когато той научил за появяването на някои разпри в Коринтската църква – 1Кор. 1:11, 7:1. Били се образували партии в църквата: едни искали да се наричат по името на Павел, други по името на Петър, трети по името на Христа. В първата част на посланието, Павел се старае да възстанови съгласието между Коринтските християни, като показва, че Христос е самата глава на Църквата. После той ги увещава, да се предпазват от лъжемъдри философи, и да уповават на словото Божие, а не на човешка мъдрост. По-нататък в 5гл., той ги изобличава за някои гнусни безнравственности, и ги заставя да изпъдят безнравствените от помежду си. Той отговаря на техните питания относно жененето и яденето на идолски жертви, и като взема повод от това уведомява ги върху много други предмети: за благоприличието в общите събрания, за Господнята вечеря, за възкресението на вярващите, за братската любов, за правилната употреба на духовните дарове, и пр. и завършва посланието с поздравления.

Послание II. Това послание ап. Павел е писал като следствие на някои известия, които получил от Тит в Филипи. Павел научил за благосклонния прием на първото му писмо, и за добрите следствия, които то произвело; но въпреки всичко това, в Коринт останала една партия противна нему. Тя го обвинявала за неизпълнение на обещанието си, което бил дал, че ще ги посети, мъмрела строгостта му към развратните и безхарактерните; и го обвинила за високомерие и гордост – неприлични на апостолското му звание. В посланието си той отговаря на всичките тези обвинения; говори пространно за превъзходството на Новия Завет, за длъжностите и наградите на служителите му, и за длъжността на коринтските християни в раздаване на помощи. Накрая ап. Павел оправдава поведението си, като защищава и властта си като Апостол. Той завършва с един призив към вярващите за покаяние, мир и братска любов. Второто послание се вижда, че е писано скоро след първото.