Ковчег Ноев

Корабът, в който Ноевото семейство се опази през потопа, когато целия остатък от нашия род загина за греховете си. Явно е, че Ноевия ковчег не е един обикновен кораб с платна, но просто направен, за да може да се носи свободно над водите. Ние можем, прочее, да заключим, че той е бил направен във вид на една голяма, продълговата, плаваща къща, с един покрив плосък или малко наведен. За прозорец от страна на ковчега не се споменава, но за едно прозорче, което било до покрива – Бит. 6:16, 8:13.

Ковчегът е бил 300 лакти дълъг, 50 лакти широк и 30 лакти висок. Той бе направен от гоферово дърво, намазан със смола, и без съмнение доста голям, за да може да събере осемте члена на Ноевото семейство и животните, които трябваше да се избавят в него, а именно: от всичките птици и чисти животни по седем, и от нечистите животни по две, мъжко и женско. Много въпроси са се повдигали и разисквали надълго от някои лица, относно видът и големината на ковчега; за числото на животните избавени в него – дали са от всички видове, които съществували тогава в света, освен морските, или само от видовете живущи в онези страни на света, които са населени тогава от човеците, и относно възможността за тяхното събиране в ковчега, за храната им през годината, и.т.н. Някои от тези въпроси Библията ясно решава. Безсмислено е да разискваме другите въпроси, понеже нямаме средства да ги решим. Известно е, че в същото време когато Библията хвали вярата и покорността на Ной, тя показва, че неговото спасение бе едно чудо по Божие Провидение. Беше му предизвестено чрез едно чудо, и му се заповяда да се приготви за потопа; и същата чудесна сила извърши всичко, което Ной не беше в състояние да направи в скрояването, граденето, и в напълването на ковчега; в опазването и в управлението му по време на потопа. Въобще се мисли, че Ной е бил предизвестен за това 120 години преди потопа. Сравни Бит. 5:32 с 7:6, и Бит. 6:3 с 1Пет. 3:20. Почти във всички народи съществуват предания за ковчег. Виж Потоп.