Кръщение

Кръщението е свято постановление, чрез което лицата се приемат като членове на християнското общество. То се извършва в името на Отец, Син, и Святия Дух; и то е видимо и обществено изповядване на вярата в Христа, и в неговото спасение; на жизненото съединение с него; на задължението да живеем един нов живот според неговите наставления и в негова служба; и на очакването да споделим неговото славно и небесно безсмъртие. Не трябва да се мисли, че то от само себе си възражда. То се е установило в християнската църква от Христос и от неговите апостоли, и е задължително за последователите му во веки. Употребяването на водата в това постановление има основанието си отчасти върху качествата й за очищение, и върху обредите на Израилския народ, в който “водата и кръвта” са били Бого-определени знаци на нравственото обновление и очищение.

Кръщение с Свети Дух и с огънМт. 3:11; Лк. 3:16. Христос говори в тези места за пшеницата и за плявата – за човеците, които го приемат и онези, които го отхвърлят. Първият клас ще бъде изобилно надарен с поученията и утешенията на Святия Дух, а “плявата той ще изгори в огън негасим”. Мнозина разбират тука “огън” в най-обширния смисъл на очищението; очищение на людете Христови чрез погублението на нечестивите измежду тях, и тяхното очищение от грехът чрез изправлението, на което ги подчинява. “Той е като огън на топител, и ще седне като, който топи и чисти сребро”.