Кули (стълбове)

Кулите са се издигали не само по външните стени и по възвишеностите на градовете – Съд. 9:47-49; Пс. 48:12; Лк. 13:4, но и в пределите на една страна, от където отдалеч са се виждали неприятелите – Съд. 8:17; Ис. 21:6-9; Ез. 33:2-6. През неприятелски нашествия, кулите са служили за прибежище на обсадените; и често, когато по-голямата част от градът е била превзета, кулата или крепостта е оставала непристъпна. Така Бог преносно е “силна и безопасна кула”, т.е. покровител на людете си – Пс. 18:2, 61:3; Пр. 18:10. Често слаби кули или чардаци, са се построявали за пазачите на лозя или на стада – 2Лет. 26:10; Ис. 5:2; Мих. 4:8; Мт. 21:33; и днес пътници в Палестина виждат употребата им.