Лебед

Тази птица се споменава само в Лев. 11:18, и Вт. 14:16.