Мария или Мариам

I. “Майката на Исус” – Д.А. 1:14. Любезният й характер, и забележителната й история, в отношение към чудесното рождение на Христос, са описани в първите две глави от Матей и Лука. Родословието на Спасителя чрез нея, по линия на Давид и Авраам, общо се вярва, че се спазва в Лк. 3гл., за да докаже, че той се роди “по плът”, съгласно Старозаветните пророчества. След завръщането от Египет в Назарет, само пет пъти е споменато за нея в Евангелската история: три пъти някак си с изобличение от Христос – Мт. 12:46-50; Лк. 2:49,50; Йн. 2:4; веднъж, когато той я препоръча на грижата на Йоан – Йн. 19:26, и за последен път, когато тя беше между учениците след Христовото възнесение – Д.А. 1:14. От тогава насетне, в Деянията на Апостолите, посланията, и откровението, никъде не е поменато за нея. Тя бе “благословена между жените”. Но “Още по-блажени са”, говори сам Спасителят, “които слушат словото Божие и го пазят” – Лк. 11:27,28.

II. Майката на евангелист Марко. Тя имаше дом в Ерусалим, където се събираха последователите на Исус. Тук Петър, когато го избави от тъмницата ангелът, дойде и похлопа на вратата – Д.А. 12:12. Много такива гостоприемни Християнски домове послужиха, даже в тежки времена на първите християни.

III. Жена на Клеопа, и майка на Яков Малкия и на Йосия – Мт. 27:56,61; Лк. 24:10; Йн. 19:25. От последното място, не става явно дали тази Мария, е сестра на Дева Мария, или не е. Някои предполагат, че на това място са поменати имената на четири лица: Христовата майка, сестра й, Мария Клеопова, и Саломия. Виж Мария I и Яков III. Тя повярва рано в Исус Христос, придружи го в някои от пътуванията му, за да му слугува, отиде след него на Голгота, и застана с майка му до кръста. Тя присъствува и на погребението му, приготви благоуханни вещества, за да го балсамират, и подрани на гроба му в деня на възкресението му. Виж Клеопа.

IV. Сестра на Лазар, когото нашия Господ възкреси от мъртвите. Тя не беше като сестра си Марта темпераментна и ревностна, но тя беше по-смирена и по-кротка, и за нея беше рай да седне до Исусовите нозете, и да слуша от него словото му – Лк. 10:39-42. Разликата в характерът на двете сестри, стана по-явна на вечерята във Витания, след възкресението на Лазар. Марта беше готова да извърши всяка услуга за Исуса, а Мария да пожертвува и мило и драго за него – Йн. 11гл., 12:1-8. Това събитие не е същото онова, което се описва в Лк. 7:37-50.

V. Магдалина, или родом от Магдала на Галилейско море. Тя бе първа между почетните жени, които слугуваха на Христос и на учениците му – Мт. 28:1-10; Мк. 15:47, 16:1-10; Лк. 24:1-12; Йн. 20:1,2,10-18. Исус изпъди от нея седем бяса – Лк. 8:2,3. Тя подрани на гроба му, и първа го видя когато възкръсна.

VI. Една благочестива християнска в Рим, за която има поздравление в посланието на Павел до римляните – Рим. 16:6.