Матусал

Син на Енох, и баща на Ламех. Той живял 969г., по-дълъг живот от всеки друг, за когото е записано, и умрял през годината преди потопа – Бит. 5:21,22.