Мироз

Едно неизвестно място в Галилея, проклето в песента на Девора и Варак, защото не им дошло на помощ против Израилевите врагове – Съд. 5:23. Може би поради близостта си до мястото на борбата, или поради закъснението си да принесат полезна помощ, да са били те виновни по един особен начин, защото са отказали да вземат участие.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.