Мироз

Едно неизвестно място в Галилея, проклето в песента на Девора и Варак, защото не им дошло на помощ против Израилевите врагове – Съд. 5:23. Може би поради близостта си до мястото на борбата, или поради закъснението си да принесат полезна помощ, да са били те виновни по един особен начин, защото са отказали да вземат участие.