Мъртвовъпрошател (запитвач на мъртвите)

Един, който се опитва да открие бъдещи събития, като разпитва за тях мъртвите – Вт. 18:10,11. За това престъпление са убивали с камъни – Лев. 20:27. Виж Чародей. Не може да се каже, че такива мними съобщения с умрелите, са по-малко обидни за Бога сега, отколкото в Мойсеево време.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.