Надчелия

Вт. 6:8; Из. 13:16
Лев Моденский, описва надчелията така: Евреите взимат четири пергамента, и пишат с едно особено мастило, и с четвъртити букви, следващите части от Св. Писание, по един на всеки пергамент: (1) “Посвети ми всяко първородно”, и пр. – Из. 13:2-10. (2) “И когато те въведе Господ в Ханаанската земя”, и пр. 11-16ст. (3) “Слушай Израилю: Йеова нашия Бог е един Господ”, и пр. – Вт. 6:4-9. (4) “И ако прилежно послушате заповедите ми”, и пр. – Вт. 11:13-21. Това евреите правят по заръката на Мойсей: “И това ще ти бъде за знак на ръката ти и за спомен между очите”.

Четирите пергамента, написани така, ги свързват в едно, прегъват ги няколко пъти, и им дават образът на едно равностранно четвероъгълниче, върху което надписват еврейската буква Шин. Тогава превързват четвероъгълничето на челото с две кожени върви. Най-благочестивите евреи, го превързват във време на молитва и на утринна и по пладне, но въобще то се носи само на утринна.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.