Наложница

Законна жена от втори ранг, която в същото време беше и робиня. Тя се различаваше от законната жена от първи ранг по това, че тя не се оженваше обредно. Наложницата е нямало обичай да носи вено на мъжа, и тя нямала никакъв дял в управлението на дома. Мъжът, е имал право да изпъди наложницата си, или да я отпрати от домът си с дар – Бит. 21:14; чадата му от нея можеха подобно да се изпратят, и така да не вземат дял от бащиното си наследство – Бит. 25:6. Наложничеството е било общо в старо време, но Мойсеевия закон защитил до една степен наложниците – Из. 21:7-9; Вт. 21:10-14. Евангелското учение, поднови първобитният закон за женитбата, и наложничеството се счита сега равно на прелюбодейството.