Нехущан (парче мед)

Едно име, което било дадено от Езекия, Юдовия цар на медната змия, издигната от Мойсей в пустинята – Чис. 21:8, и която до тогава израилтяните пазели. Суеверните люде, след като направили от тази змия един кумир, Езекия накарал да я счупят, и презрително я нарекъл Нехущан, (парче мед) – 4Цар. 18:4.