Нимрод (бунт, нечестие)

Син на Хус и внук на Хам, пословичен от най-стари времена, като силен ловец – Бит. 10:8-10; 1Лет. 1:10. За него е явно, че не е имал страх нито от Бога, нито от човека; че е събрал едно пълчище нехранимайковци, и че е разпространил завоеванията си в Сенаарската земя, където основал или укрепил Вавилон, Ерех, Акад и Халне. Според едно тълкование на Бит. 10:11, той е основател и на Ниневия и Асирийската империя; макар и да е прието въобще, че Асур е основал Асирийското царство, когато Нимрод го изпъдил от Сенаар – Мих. 5:6. За Нимрод се предполага, че той пръв се е заловил да гради Вавилонската кула. Виж Вавилон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.