Нисан

Еврейски месец, който приблизително съвпада с част от март и част от април. Този месец, е бил седмия месец на Гражданската година, но станал първия месец на Свещената година при изхода от Египет – Из. 12:2. Мойсей го наричал Авив – Из. 13:4. Названието Нисан, се среща само след времето на Ездра, и връщането от Вавилонския плен. Виж Месеци.