Нисан

Еврейски месец, който приблизително съвпада с част от март и част от април. Този месец, е бил седмия месец на Гражданската година, но станал първия месец на Свещената година при изхода от Египет – Из. 12:2. Мойсей го наричал Авив – Из. 13:4. Названието Нисан, се среща само след времето на Ездра, и връщането от Вавилонския плен. Виж Месеци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.