Нос

Няколко израза в Писанията, са дошли в употреба, от това, че гневът често се показва от разширени ноздри, от запъхтяно дишане, а при животните от пръхтене – 2Цар. 22:9; Йов. 39:20; Пс. 18:8. Златни брънки закачени за носът, или за лявата ноздра, са били украшение на жените в старо време, както сега са обеците или колелцата – Пр. 11:22; Ез. 16:12. Виж Обеца. И през носовете на животни, е имало обичай да прокарват брънки, чрез които да ги водят където си искат; и от ново-открити образи в Ниневия, се показва, че по същия начин асирийците, са постъпвали с пленниците си – 4Цар. 19:28; Ез. 38:4. Виж Ниневия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.