Носилка

Едно леко седло или стол, носен от човеци, или както и днес в Сирия, между две мулета или камили – П.П. 3:9; Ис. 66:20.