Одид

Един Господен пророк, който, като се намираше в Самария, когато израилтяните под Цар Факей, се връщаха от боя против Юдея и доведоха 200,000 пленници, отиде да ги посрещне, и ги укори за тази им постъпка; поради което първенците в Самария се погрижиха за пленниците, облякоха ги, нахраниха ги и отнесоха болните на осли. Така те ги заведоха в Ерихон – 2Лет. 28:9 и пр.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.