Орна

Един Евусец, който живееше на планината Мория, след като бяха изгонени евусците от владенията си от Давид – 2Цар. 5:6, 24:18. От Божествения избор на неговата земя за храма – 2Лет. 3:1, и от усърдието му, да я даде доброволно за тази цел, е вероятно, той да е бил обърнат от идолопоклонството в истинската вяра.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.