Печат (подпечатване, удряне печат)

Печати и подпечатвания, много се споменават в Св. Писание. Печати са се употребявали още от най-ранни времена, и са били най-различни видове. Някои печати, са се употребявали вместо подписване на името; името на човека се е отпечатвало с мастило върху книгата, която е трябвало да се удостовери. Такива печати, с подпис или без подпис, са се носили от онези, комуто са принадлежали. Частен печат, се е носил на пръста или на гривната – Ер. 32:10; Лк. 15:22; Як. 2:2. Виж Пръстени.

Управителят на някоя страна, е носил печата си по един най-безопасен начин. Когато царския печат се удрял на някоя книга, тя е добивала правителствено утвърждение – 3Цар. 21:8, а пък когато печата се е предавал временно на някое лице, то е добивало пълновластие – Ест. 3:10,12, 8:2. Понякога, печат се е удрял върху кал вместо восък; това се е вършило, поради горещият климат, който разтопявал восъка – Йов 38:14. Печатът е бил знак на владение и внимателно съхранение – Вт. 32:34; Йов 9:7, 14:17. Когато брава или врата е била намазвана с малко кал, тя не е могла скришом да се отваря – П.П. 4:12; Дан. 6:17; Мт. 27:26. Този обичай и до днес още съществува на Изток. Често връвта, с която е била връзвана някоя книга, кутия или свит пергамент се е запечатвала с печат – Ис. 8:16; Отк. 5:1. Християните се запечатват преносно със Святия Божий Дух, т.е. приемат отпечатък на образа му, за знак, че са негово притежание – Еф. 1:13,14; 4:30. Виж Сова.