Петдесетница

Един празник, празнуван на петдесетия ден, след шестнадесетия ден от Нисан, който беше вторият ден от “празника на пасхата” – Лев. 23:15,16. Евреите го наричат “празника на седмиците” – Из. 34:22, защото се празнуваше седем седмици след Пасхата. Тогава те принасяха начатките от житната си жътва, която в това време беше към края си – Вт. 16:9,10. Тези начатки се състояха от два квасни хляба, всеки по две десети части от ефа чисто брашно – Лев. 23:17. Освен това приношение, се правеха и други особени жертви, предписани за този празник – Чис. 28:26-31.

Празникът на Петдесетница, се учреди първо, за да задължи израилтяните да отиват в храма Господен, и там да признаят неговото владичество над страната си и над трудът си, като му принесат начатките на всичките си жетви. Второ, за да възпоменават, и да отдават благодарност на Бога за закона, даден им на Синайската планина, на петнадесетия ден след излизането им от Египет.

В деня на Петдесетница, за пръв път Святия Дух се изля над апостолите, и над Християнската църква – Д.А. 2:1-3. В това време, както и в Пасхата, седем седмици по-преди, юдейството се почиташе и в същото време славно се заместваше от християнството. Пасхалният агнец отстъпи пред “Христос, нашата Пасха”; и Еврейското празненство в памет на даването на закона, отстъпи пред дара на Святия Дух за “всеки народ под небето” – Д.А. 2:5. Този дар, беше даден да служи за цялото време, докато християнството съществува, и могъщите следствия, произведени тогава, предсказват още по-великите дела, които Святия Дух ще извърши за молитвите на християните.