Питом

Един от градовете, които израилтяните съградиха на Фараона в Египет през робството си – Из. 1:11. Вероятно той е градът Патум, който Хиродот определя при Пивесет и Пелусийския приток на Нил, не далеч от древния канал, направен от Нехао и Дарий, който свързва Червено море с Нил. Виж Египет.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.