Питом

Един от градовете, които израилтяните съградиха на Фараона в Египет през робството си – Из. 1:11. Вероятно той е градът Патум, който Хиродот определя при Пивесет и Пелусийския приток на Нил, не далеч от древния канал, направен от Нехао и Дарий, който свързва Червено море с Нил. Виж Египет.