Псалми

На еврейски, книгата се нарича Техилим, което означава хваления, въпреки че много псалми са елегически. За поетичните особености на Псалмите, виж Поезия.

Според съдържанието си, псалмите могат да се разделят на шест категории:

I. Хвалебни песни към Йеова. Те се отправят към Всевишния, като към Бог на всичко и Творец на цялата вселена – Пс. 8; 104, като защитник и покровител на Израил – 20; 29; 33, и на отделни лица, със славословия за избавление от злини – Пс. 18; 30; 46; 47, или се отнасят към по-видните атрибути на Йеова – Пс. 90; 139. Тези псалми, включват превъзвишени мисли за Бога, провидението, изкуплението и др.

II. Църковни песни, пени при освещаването на храма, при внасянето на ковчега и др., или пък предназначени за богослужението в храма – Пс. 27; 132. Такива са и “поклоническите песни”, пети от онези, които идвали да се молят в храма и пр., като например “песните на степените”. Виж Степени.

III. Религиозни и нравствени песни, в които се изразяват по един поетичен начин, вълнения и чувства, като упование на Бога – Пс. 23; 62; 125, преданост към Бога – Пс. 16, желание за молитва в храма – Пс. 42; 43, молитви за опрощаване на грехове, и др. Към тази група принадлежат и така наречените “седем покаятелни псалми” – Пс. 6; 25; 32; 35; 38; 51; 130, и поучителни песни, които поетично изразяват някаква истина, правило и др. – Пс. 1; 15; 32; 34; 50; 128, и др.

IV. Елегически или оплаквателни Псалми, от които повечето са придружени с молитви за помощ.

V. Псалми, които се отнасят за Месия, като: 2, 22, 45 69, 72, 110, и др.

VI. Исторически Псалми, в които древната история на израилтяните се повтаря с увещание Пс. 78, 105, 106, 114.

Невъзможно е обаче, да дадем точно разделение на Псалмите, защото някои от тях влизат в две или повече категории. Псалмите, които говорят за Месия, често се срещат из цялата книга, и вниманието на вярващия читател често се привлича от места, които разказват за характера и делата Му. Много от тези места се споменават в Новия Завет, и е неоспоримо, че и много други са били написани с цел да свидетелстват за Божия Син. Самият Давид, бил велик предобраз на нашия Спасител, и много събития през живота му, напомнят за Божия Помазаник. Не е случайно, че те са споменати в боговдъхновените писания. Историята на Давидовите изпитания и победи, е изложена в Св. Писание повечето защото се отнасят за Месия. Лорд Бейкън забелязва, че някои пророчески места в Стария Завет, са като Съчинителят им, за който хиляда години са като един ден, и затова те не се изпълняват наведнъж, но растат и се развиват през вековете, въпреки че съвършеното им изпълнение става на определено време.

Надписи. Като изключим двадесет и пет псалми, другите в Псалтира, са надписани по различен начин. Тези надписи споменават автора на псалома, поводът за написването му, различните видове пеения, ритъмът му, с какъв музикален инструмент се изпълнява, кой щял да го пее, и др. Повечето от тях са неизвестни, защото не знаем почти нищо за музиката и музикалните инструменти на евреите. Заглавията на псалмите, са останали от старо време, въпреки че са написани след самите Псалми. С много изменения, те са публикувани в гръцките и сирийските преводи. Много думи в тях не са преведени, и може само да се предполага значението на превода им, виж Игайон, Масхил, и др.

Авторите и векът на Псалмите. В Еврейската Библия, на Давид се преписват седемдесет и три псалома, а в превода на Седемдесетте още единадесет. Псалом 90, се приписва на Моисей. За авторите на другите псалми, мненията на библейските критици са различни.

В Еврейският текст, псалмите са разделени на пет книги, по модела на петте Мойсееви книги. Всяка книга завършва със славословие.

Книга Първа, съдържа Псалми 141; Втора 4272; Трета 7389; Четвърта 90106, и Пета 107150.

Един Псалом се повтаря два пъти (Сравни 14 с 53). Някои пък са части от други Псалми, като напр. 70, който е част от 40. Други, са просто повторение на някои части на други книги от Библията. Така Пс. 18 е с почти същото съдържание като 2Царе 22гл. Последното подреждане на псалмите се приписва на Ездра (450г. преди Р.Х.).

Тези скъпоценни свещени песни, изявяват най-възвишени представи за Бога, като Творец, Съхранител и Управител на цялата Вселена, да не говорим за поетическия характер на много от тях и за отношението им към Месия, и към съвършения план на човешкото изкупление. Те ни дават най-хубави образи на синовна покорност и преданост, на непоколебима вяра и упование в Бога. Те са едно съкращение на Библията, предназначени за молитва на Божиите люде, понеже излагат различни опитности на религиозния човек.

В предисловието си към Псалтира, Лутер се изказва по следния начин: “Къде срещаш по-радостни думи, от думите в благодарствените и хвалебствените Псалми? Там ти гледаш на сърцата на всички добри хора, като на прекрасни и приятни градини, ей, като на самото небе. Колко кичести, колко хубави и възхитителни цветове, изникват от всяка благоугодна и весела мисъл за Бога и за благостта му! И пак, къде се срещат по-дълбоки или по-плачевни думи на скръб от думите в псалмите, на плач и горест? Там също ти гледаш на сърцата на всички зли, като на смърт, ей, като на пъкълът. Каква тъмнина, каква мрачност, от вълнуващо и възторжено размишление за Божия гняв! Аз поддържам, че от Псалтира, по-добра и по-хубава книга за живота на светиите не може да има на земята. Понеже в нея се срещат не само дела на един или двама светии, но и дела на Святия на светиите, и повече, в какво положение те (светиите) стоят спрямо Бога и спрямо приятелите си и неприятелите си, и как те постъпват във всичките опасения и мъки. Всякакви божествени учения и наставления се съдържат в нея. Ето защо, Псалтира е книгата на всички добри хора, и всеки под каквито и да било обстоятелства да се намира, среща в нея Псалми и думи приспособими на тези обстоятелства, и такива като, че са били написани за него и така изложени, че сам той не би ги изложил по-добре или намерил или пожелал”.

Думата “Псалми” в Лука 24:44, обозначава една от трите части на Еврейската Библия, която съдържа старозаветните книги без закона и пророците, т.е молитвените писания, виж Библия. За азбучните Псалми и псалмите на степените (възкачванията), виж Степени и Букви.