Първороден

Тази дума не трябва винаги да се разбира буквално; понякога тя значи пръв, най-отличен, превъзходен – Пс. 89:27; Рим. 8:29; Евр. 1:4-6. Така Исус Христос е “първороден преди всяко създание” – Кол. 1:15. Той е и “първороден от мъртвите” – Кол. 1:18, защото той пръв е възкръснал, за да възкресява умиращите с вяра в него.

Ангелът на смъртта, като поразил всяко първородно в Египетската земя, Бог заповядал на евреите да Му посвещават всяко първородно, и от човеците и от животните, но само децата и животните от мъжки пол, са подлежали на този закон. Ако някой евреин е имал няколко жени, той е бил длъжен да посвети на Господа, първородният си син от всяка една от жените си. Първородните синове, представяли в храма и всеки от тях изкупували с пет сикли. Първородните на чистите животни, представяли в храма, но ги убивали. Нечистите животни, коня, осела, камилата или ги изкупували или ги разменяли с чисти. Първородните от ослите, са изкупували всяко едно с една овца или с пет сикли, ако не ги изкупували, ги убивали – Из. 13:2,11. При евреите, както и при всички останали народи, първородният син се е ползувал с особени права. Виж Първородство.